Iv

KaK 6Hna—b Kyflpax—flHKapKa, TaK H cTana npefl Hanoä. ^yTKo, «yTKo eä h «anKo— ^anKo äh3hh Monofloä.

My« Henro6 h cTapme BflBoe, HenpHBeTnHB h yrproM. "Mto-ä to, TocnoflH, TaKoe?"— Bflpyr cnpocHn, npocHyBmHct, yM.

To—poflHTentcKaa Bona, Bona Eo«ta, Mo«eT 6HTt.. . A KaKaa 6yfleT flona— Mto 3apaHee Ty«HTt!

H 3aflyManaet... H enHmHT neHte nTH^ h ponoT eTpyM, EM b na^ TaK 3HoeM nameT . .. Bflpyr—"Heaaa, nHKyM!"

flaKo B3flporHyna flHKapKa flaKo rnaHyn rna3 »hbom: EM noqyflanoet—nofl apKoM, ^H3HH fleTeKoM, aeHoM, »apKoM Pa3flanoet "3a ynoKoM" . ..

A b ^pKBH Bee Bo3nHKoBano, Korfla flHKapKa npHHHMana ny6MuuHo—nepernu no^nyM .. .

0 0

Post a comment